Eko sklad j.s. objavil nov razpis-Kdo je tu nor?

31.12.2015 je Eko sklad j.s. objavil nov javni poziv 36SUB-SOCOB15 v katerem država skupaj s svojo institucijo uresničuje svoj del obljub v sprejetem Odloku o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 108/2013) in na drugih območjih, kjer imajo presežke prašnih delcev.

Obljubljene subvencije znašajo do 100% investicije, vendar so že po tradiciji razpisovalca absolutno omejene. Do tukaj vse lepo in prav, saj smo javni poziv vsi pričakovali z navdušenjem.

Po natančnejšem prebiranju poziva pa lahko hitro ugotovimo, da se pripravljalec z njim posmehuje občanom in občinam, ki se že desetletje bojujemo s prekoračitvami mejnih koncentracij PM10.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo stare kurilne naprave na trdna goriva v stanovanjskih stavbah z:

A-novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje,

B-novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.

Zakaj (samo) naprave na lesno biomaso? Lesna biomasa je strateški obnovljiv vir energije in ima pozitivne multiplikativne, predvsem ekonomske, prednosti. Žal pa uporaba biomase koncentracijo PM10 povečuje. Zakaj razpis ne vključuje tudi naložbe v solarne tehnologije in toplotne črpalke, ki so za naše okolje primernejše?

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in socialno šibek občan ter živi na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ter kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja (v nadaljevanju: upravičena oseba). Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč.

Pa poglejmo kdo je upravičen do denarne socialne pomoči.

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre). Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji.  Od 1. 1. 2016 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 288,81 evrov. Do denarne socialne pomoči je opravičena oseba, ki nima dovolj prihodkov, nima premoženja in ne živi v gospodinjstvu s partnerjem, ki bi lahko prejemnika državne pomoči preživljal. V primeru ko bi subvencija resnično pokrila 100%, vendar jo po naših ocenah ne (glede na prejete ponudbe v okviru našega svetovanja in zahtev po specifičnih modelih in konfiguraciji sistema razpisovalca sredstev, mora investitor glede na absolutno določene mejne zneske sofinanciranja v razpisu dodatno plačati vsaj še DDV), morajo investitorji zagotoviti še sredstva za energente. 1 tona pelet zadostuje za cca. letno ogrevanje 40 m2 in stane cca. 280 EUR. Glede na velikost enodružinskih hiš in zahtev po ogrevanju, da gradbena konstrukcija ne propada, pa se morajo v praksi ogrevati večje uporabne površine. Zato strošek lesne biomase ni zanemarljiv.

Komu je objavljeni razpis namenjen?

Investitorjem oz. lastnikom nepremičnin, ki se nahajajo na območju degradiranih občin. Investitorji imajo premoženje, vendar ga prikrivajo ter prejemajo redne neobdavčene prihodke, poleg tega pa jim je malo mar za prašne delce.

Če ste med njimi, vam pošiljamo link do javnega poziva: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=59