Opozorilo glede kurjenja na prostem – V Občini Zagorje ob Savi vas lahko doleti globa!

Kurjenje lesa, tudi na prostem, je eden od zelo pomembnih virov onesnaževanja zunanjega oziroma emisij onesnaževal zraka, kot so delci, benzen, policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH), formaldehid in ogljikov monoksid ki imajo velik negativen vpliv na zdravje ljudi.

Kurjenje na prostem v središču mesta nad krožiščem

Kurjenje na prostem v središču mesta nad krožiščem

Žal se ljudje premalo zavedamo škodljivosti kurjenja na prostem izven za to namenjenih naprav, kar obremenjuje zunanji zrak z velikimi emisijami delcev PM10, 2,5 in nano ter drugimi toksičnimi snovmi. To velja tako za kurjenje odpadkov kakor tudi za v Sloveniji še precej razširjeno kurjenje zelenega odreza in drugih vrtnih ostankov. Tudi na travnikih, pašnikih in gozdnih obronkih, ki niso bili pokošeni, marsikdo spomladi zakuri suho travo. Včasih so zaradi kurjenja ob nizkih hitrostih vetra in inverziji zadimljene cele doline in naselja.

Kurjenje na travniku ob Pintarjevi ulici, Farčnikovi koloniji in Europarku

Kurjenje na travniku, ki leži med Pintarjevo ulico, Farčnikovo kolonijo in Europarkom

Pri zgorevanju izven naprav se v znatni meri tvorijo delci, ki so vidni kot dim, poleg njih pa še številne druge strupene snovi. Še posebej velike emisije onesnaževal nastanejo takrat, ko zaradi različnih vzrokov snovi ne zgorevajo s plamenom, temveč tlijo. (Vir: Zmanjšajmo kurjenje lesa na prostem, še posebej mokrega, saj je vir emisij zdravju škodljivih delcev PM10, MKGP, 2014)

 

 

Občina Zagorje ob Savi ima od 10.4.2014 sprejet Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 34/2014), ki v četrtem odstavku 30. člena prepoveduje sežiganje vrtnih odpadkov v strnjenih naseljih. (http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=65a65e59-36fb-4c56-8968-0d57642ab492)

Za nespoštovanje zgornjega določila se lahko kaznuje povzročitelja-fizično osebo z globo 150 EUR.

Kurjenje na prostem tik ob rekreacijskim središčem v Zagorju

Kurjenje na prostem tik ob rekreacijskim središčem v Zagorju

Ker je Občina Zagorja ob Savi obremenjena s prekomernimi koncentracijami prašnih delcev in ker imamo urejen način ločevanja in odvoz odpadkov, pozivamo stanovalcev v vseh treh strnjenih naseljih (Zagorje, Kisovec in Izlake) naj ne kurijo vrtnih odpadkov, in tako omogočijo sebi, svoji družini in sosedom boljšo kvaliteto zraka.

Nadzor nad sežiganjem vrtnih odpadkov se bo s strani pristojnih organov okrepilo. Prav pa je, da vsak od nas povzročitelja seznanimo s prepovedjo, in če le-ta kljub opozorilu nadaljuje s kurjenjem, oddamo prijavo o kršenju določil odloka občinski nadzorni službi (Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje; tel: 0820 507 94; e-pošta: mir@trbovlje.si ali pa Policija; tel: 113)