Remining-Lowex

POLNO IME PROJEKTA:

Razvoj nekdanjih runidških območij v trajnostne skupnosti z uravnoteženjem dobave on odjema na principih nizke eksergije

Redevelopment of European Mining Areas into Sustainable Communities by Integrating Supply and Demand Side based on Low Exergy Principles

TRAJANJE: 16.10.2006-

PARTNERJI:

Cauberg-Huygen R.I
Heerlen Council NL
Municipality Zagorje ob Savi SLO
Czeladz Council PL
Bourgas Council BG
Weller Wonen NL
Rijksgebouwendienst NL
University of Ljubljana SLO
University of Silesia PL
Bulgarian Academy of Science BG
Climate Alliance EU
EURACOM EU
LowExNet repr. by Fraunhofer

EU KOORDINATOR: P. Op ´t Veld
SLO KOORDINATOR: Ivo Vrtačnik
PRORAČUN PROJEKTA: 7.226.357 EUR
FINANCIRANJE: Po splošnih navodilih Evropske komisije za izvajanje projektov 6. okvirnega programa EU (SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME PRIORITY)
Ker se zavedamo podnebnih sprememb, ki lahko v tem stoletju dosežejo katastrofalne razmere, če ne bomo hitro in učinkovito zmanjšali izpustov toplogrednih plinov, smo v Občini Zagorje ob Savi začeli z intenzivno pripravo načrta o porabi energije, njenega upravljanja ter proizvodnjo potrebne energije s postopnim vključevanjem obnovljivih virov energije.
Za tovrstne namene smo se vključili v mednarodni projekt Remaining Lowex. Remining Lowex je eden izmed EU-projektov financiranih s strani Evropske komisije, ki se izvaja v okviru šestega raziskovalnega programa Concerto. Namen projekta je spodbujanje razvoja obnovljivih virov energije v mestih, ki so bila v preteklosti pod vplivom rudarske dejavnosti. Sodelujoči skupnosti, ki pridobivata sredstva za investicije, sta Heerlen iz Nizozemske in Zagorje ob Savi iz Slovenije. Ostali povezani skupnosti pa sta še Czelad iz Poljske in Bourgas iz Bolgarije. Slednji pridobivata sredstva samo za raziskave. Celotni prispevek nepovratnih sredstev projekta Remaining Lowex v Zagorju bo znašal malo več kot 2 milijona EUR.
Projekti, ki se izvajajo pod okriljem Concerto, se imenujejo tudi živi labaratoriji Evropske unije. To je tudi razlog, da se sistem izvajanja, nadzora in poročanje razlikuje od ostalih projektov, ki so sofinancirani s sredstvi evropskih razpisov. Aktivnosti se lahko na podlagi ugotovitev in rezultatov raziskav tudi spreminja.
V okviru projekta je občina v letu 2008 naročila izdelavo raziskave o potencialu učinkovite rabe energije in o možnostih uvedbe obnovljivih virov energije kot osnovo sonaravnega razvoja lokalne skupnosti. Študija je ocenila možnosti izrabe lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije na posamezna področja, in sicer: biomaso, vodo, sonce, geotermalno energijo in veter. Ugotovilo se je, da ima občina velik potencial pri biomasi, vodi, geotermalni energiji in soncu. Poleg omenjene študije imamo izdelano tudi energetsko analizo javnih objektov in okvirne ocene možnih prihrankov energije s pravilno rabo in z morebitnimi energetskimi sanacijami objektov.
Aktivnosti uresničevanja plana smo razdelili na več projektov, in sicer na razširitev toplovodnega omrežja, izgradnjo novih nizko energetskih objektov na Kidričevi cesti z novim partnerjem v projektu (neprofitno stanovanjsko podjetje Spekter d.o.o.), analizo in obnovo večstanovanjskih objektov v naselju Polje, spremljanje rabe energije v javnih objektih v občini (spremljanje rabe energije in energetsko računovodstvo) ter izkoriščanje sončne energije za pridobivanje električne energije na strehah Delavskega doma Zagorje in na Osnovni šoli Ivana Skvarče. Velik poudarek v projektu je na rudniški vodi. Za ta namen načrtujemo v letu 2011 postavitev raziskovalnega labaratorija, ki bo postavljen nasproti Vašhava. Ime še ni izbrano. Strokovno pa ga imenujemo Nizko energijska samozadostna mobilna enota za demonstracijo novih konceptov nizko eksergijskih tehnologij in OVE.
Vzporedno z vsemi omenjenimi aktivnostmi se bo izvajalo tudi izobraževanje za predstavnike javnih zavodov in za občane.
Projekti izvedeni v skladu s smernicam in s strokovno pomočjo projekta Reminig-Lowex:

 • Izdelava študije o potencialih občine in energetski pregled vseh javnih objektov.
 • Organizacija treh seminarjev za hišnike, direktorje in ravnatelje o URE in OVE.
 • Energetska sanacija: občinska zgradba, KC DD Zagorje, Vrtec Kisovec.
 • Uvedba energetskega knjigovodstva za vse javne objekte in izdelava poročila o porabi energije v letu 2010.
 • Uvedba telemetrije v občinski zgradbi, OŠ Ivana Skvarče, podružnici OŠ Ivana Kavčiča na Mlinšah.
 • Širjenje daljinskega omrežja za ogrevanje na biomaso in sanacija peči.
 • Postavitev sončne elektrarne na strehi objekta KC DD Zagorje.

Načrtovani projekti:

 • Postavitev »raziskovalnega labaratorija« nasproti objekta Vašhav z namenom izkoriščanja rudniške vode in delna priprava infrastrukture za uporaba tega vira za dogrevanje nove šole Toneta Okrogarja in bazena.
 • Razširitev spremljanja porabe energije s pomočjo telemetrije na vse javne objekte in postopna ukinitev energetskega knjigovodstva.
 • Postavitev sončne elektrarne na streho objekta OŠ Ivana Skvarče.
 • Širjenje daljinskega omrežja za ogrevanje na biomaso do: poslovnih prostorov podjetja Komunala Zagorje d.o.o., objektov na Kidričevi ulici, naselja Polje (v primeru izkazane potrebe) in bowling centra.
 • Organiziranje okrogle mize na temo OVE in URE in splošno ozaveščanje ter izobraževanje občanov o možnostih izkoriščanja tovrstne energije. V izobraževalni program bomo vključili ukrepe/politike akcijskega načrta za OVE za obdobje 2010-2020 (AN OVE) Slovenije, LEK občine in direktive EU, ki urejajo ta področja.
 • Izdelava lokalnega energetskega koncepta.
 • Priprava registra streh na objektih na katerih ima občina lastninsko pravico in so primerne za izkoriščanje sončne energije.
 • Gradnja nizko energetskega »vila« bloka na Kidričevi cesti (šest stanovanj), izgradnja mikro omrežja na biomaso v Okrogarjevi koloniji in energetska sanacija enega izmed objektov v naselju Polje. Za omenjene objekte smo v projekt vključili novega partnerja, neprofitno stanovanjsko podjetje Spekter d.o.o. Del nepovratnih sredstev projekta smo s tem prenesli na podjetje. Ta sredstva se povrnejo v višini 35% vseh opravičenih stroškov, ki bodo izvedene nadstandardno, in sicer po t.i. »concerto« standardu. To pomeni, da bo zaradi teh del objekt energetsko varčnejši, kot ga zahteva naša zakonodaja. Za zaprtje finančne konstrukcije mora Spekter d.o.o. vsa ostala sredstva zagotoviti sam (lastna sredstva).