Uvodni članek: Energija doma

Dom! Kakšni so občutki, ko slišimo te besede? V osnovi velja, da dom vsakemu posamezniku predstavlja zavetišče, kjer se počuti dobro, kjer čuti domačo toplino, kjer mu ni treba skrbeti, da bi storil karkoli narobe, to je kraj, kjer se počutimo varnega in sprejetega. Lahko bi naštevali še in še, vsakdo izmed nas ima še kakšno svojo asociacijo, vezano na dom. Vendar pa dom ni samo topel občutek varnosti, pač pa tudi prijetno okolje in osnova za to je primerna mikroklima, torej prijetna toplota pozimi, odsotnost prepiha, svež zrak in primeren hlad ter umik pred sončno pripeko poleti. Živimo v klimatskih pogojih, kjer je le manjši del leta primeren za bivanje brez potrebnih ukrepov za zagotavljanje ugodnih bivalnih pogojev. Za zagotavljanje takšnih pogojev potrebujemo ustrezno zasnovo naših objektov ob upoštevanju načel bioklimatskega oblikovanja in energijo, ki preko inštaliranih naprav pozimi naše domove ogreva (ogrevalni sistemi), omogoči razsvetljavo (svetila) in pripravo tople vode (grelniki vode) ter po potrebi tudi prezračuje (mehansko prezračevanje z rekuperacijo), uravnava vlago in hladi (klimatske naprave). Ob tem ne smemo pozabiti tudi na potrebno energijo za delovanje gospodinjskih aparatov in druge opreme. Področje učinkovite rabe energije in nabor ukrepov za ustvarjanje prijetnih bivalnih pogojev v naših domovih bo ključna usmeritev današnjega in vseh bodočih prispevkov.

Uvodoma poglejmo, s kakšno energijo se srečujemo v naših domovih. Poleg energije, ki jo oddajamo stanovalci sami in gospodinjski aparati ter energija sončnega obsevanja preko prosojnih delov zunanjega stavbnega pohištva (oken, zastekljenih vrat, zimskih vrtov, panoramskih sten), je električna energija tista, brez katere si ne moremo predstavljati funkcioniranja naših domov, saj poganja gospodinjske aparate, rabimo jo za razsvetljavo, pogosto tudi za pripravo tople vode, za ogrevanje in/ali hlajenje (praviloma za pogon toplotnih črpalk, izjemoma za pogon električnih grelnikov vode ali grelnih teles). Večina domov se tekom kurilne sezone ogreva preko ogrevalnih sistemov (centralna kurjava) s toplotnim agregatom (pečjo), ki za svoje delovanje uporablja različne energente. V preteklosti so bila drva in premog, sledila je uporaba kurilnega olja in plina, v zadnjem času pa predvsem lesna biomasa (peleti, sekanci, polena), zemeljski plin in daljinsko ogrevanja (kjer je priključek možen) ter toplotne črpalke z uporabo električne energije in izrabo energije okolja.

V naših domovih po statističnih podatkih  gospodinjstva kar 60% skupne energije porabijo za ogrevanje domov, temu sledi energija za pripravo tople vode 20%, električne naprave 15% in kuhanje okrog 5%.

Največ naporov je smiselno usmeriti v zmanjšanje porabe energije za ogrevanje in pripravo tople vode, saj bodo prihranki na tem področju bistveno prispevali k nižjim gospodinjskim izdatkom.

Dovedeno energijo v grobem delimo na energijo pridobljeno iz neobnovljivih virov, kamor sodijo premogi, kurilno olje (ELKO) in zemeljski ter utekočinjen naftni plin ter energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov, kamor sodi energija sonca in posledično vode, vetra… Globalna usmeritev meri v povečevanje rabe energije iz obnovljivih virov, saj na ta način ohranjamo Zemljo tudi za zanamce. Nenehna rast gospodarstva ter posledično naraščanje potreb po energiji iz neobnovljivih virov povzroča prekomerno izčrpavanje energentov, kateri se z naravnimi procesi ne morejo ustrezno obnavljati. Namen vzpodbud na področju uporabe obnovljivih virov (nepovratna finančna sredstva, ugodni krediti,..) je povečevanje uporabe le-teh in postopno opuščanje izrabe neobnovljivih virov. Žal je napredek zaradi trenutnega stanja tehnike in posledično cenovno manj ugodnih finančnih vložkov v tovrstne naprave počasen. Globalne usmeritve so pozitivno naravnane, saj zasledujemo cilj, da s sodobnimi tehnologijami gradnje dosežemo skoraj ničenergijske hiše. Skoraj nič-energijska stavba naj bi bila visoko energijsko učinkovita. Majhnim potrebam po energiji za delovanje stavbe naj bi zadostila energija iz obnovljivih virov (npr. toplotne črpalke, sončni zbiralniki, fotonapetostni paneli, uporaba biomase, soproizvodnja toplote in električne energije itd.).

Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti, da se velik del dovedene energije tudi izgublja, in sicer skozi ovoj stavbe in s prezračevanjem (kontrolirano in nekontrolirano). Tudi dotrajani tehnološko zastareli ogrevalni sistemi z nizkimi izkoristki ne prispevajo k učinkoviti rabi energije.

In kakšni so ukrepi za učinkovitejšo rabo energije vašega doma?

Začetek je seveda že v sami zasnovi stavbe ob upoštevanju načel bioklimatskega projektiranja. Večina bralcev že ima svoj dom, bodisi v stanovanju bodisi v družinski hiši. Pozornost bomo usmerili v nabor ukrepov za učinkovitejšo rabo energije v obstoječih zgradbah. Ukrepe bomo sistematično delili na:

  • ukrepe na ovoju stavbe, kamor sodi fasada z zunanjim stavbnim pohištvom, tla na terenu ali nad neogrevanimi prostori, stene, ki mejijo na neogrevane prostore in strop proti neogrevanemu podstrešju ali streha (ravna ali poševna);
  • ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov ogrevanja, hlajenja in klimatizacije;
  • ukrepe za povečanje izrabe obnovljivih virov energije (sprejemniki sončne energije za pripravo tople vode, fotovoltaični sistemi/sončne elektrarne, ogrevanje na biomaso, geotermalna energija);
  • organizacijske ukrepe, ki so v domeni uporabnikov prostorov.

S posameznimi ukrepi se bomo seznanili v prihodnjih prispevkih. Dejavnost energetskega svetovanja s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije občanov, »ENSVET«, je eden od ključnih nacionalnih programov, s katerimi se dosegajo prihranki končne energije pri porabnikih v stanovanjskem sektorju. Delovanje in učinke dela energetsko svetovalne mreže spremljamo skozi izvajanje različnih svetovalnih in izobraževalnih aktivnosti za občane v Sloveniji že 20 let. Energetsko svetovanje je komercialno neodvisno in je za občane brezplačno. Poteka v obliki individualnih razgovorov. Ob tej priložnosti želim vse bralce usmeriti na obisk najbližje energetske svetovalne pisarne, kjer vam bomo energetski svetovalci po naših najboljših močeh pomagali pri reševanju predmetne problematike s področja učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije v vaše domove. V prihajajočem letu 2016 želim bralcem vsega dobrega predvsem pa toplino doma.

Zasledovali bomo dva ključna cilja, to je povečanje učinkovitosti rabe energije (nižji stroški) in povečevanje rabe obnovljivih virov energije. Ob tem velja poudariti, da istočasno želimo tudi izboljšati bivalne razmere v naših domovih.

Igor Drobež, univ.dipl.inž.grad., energetski svetovalec mreže ENSVET