Za čistejši zrak v Zagorju ob Savi

Občina Zagorje ob Savi je objavila javni razpis za »SOFINANCIRANJE ZAMENJAVE OGREVALNIH SISTEMOV V GOSPODINJSTVIH V OBČINI ZAGORJE OB SAVI V LETIH 2016 IN 2017«. Osnovni cilji nepovratnih finančnih spodbud so zmanjšanje onesnaženosti zraka s PM10 delci, povečanje rabe obnovljivih virov energije ter večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah.

Predmet razpisa so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije v eno in dvostanovanjskih stavbah na območju Občine Zagorje ob Savi za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe ali za priključitev na sistem daljinskega ogrevanja, ki ga v centru Zagorja ob Savi upravlja Komunala Zagorje.

Občina bo subvencionirala naprave vgrajene po 1.8.2016. Na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je lastnik stanovanjskega objekta na območju občine Zagorje ob Savi (oziroma solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini) in ima stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi. Pogoja sta, da je naložba že izvedena in je bila sofinancirana s strani Eko sklada j.s. (iz javnega poziva »Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb«) in da bo investicija (toplotna črpalka ali priključitev na daljinsko ogrevanje v mestu Zagorje) nadomestila staro kurišče na les ali premog.

Vlagatelji, ki bodo menjali druge naprave za ogrevanje (plinske peči, peči na kurilna olja, toplotne postaje v daljinskem ogrevanju,…) do nepovratne finančne spodbude ne bodo upravičeni. Prav tako do nepovratne finančne spodbude ne bodo upravičeni vlagatelji, ki bi po zaključku investicije za ogrevanje objekta še vedno ohranili staro kurišče na les ali premog.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi (www.zagorje.si) in  v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. Prvo odpiranje vlog bo 21.9.2016. Okvirna višina razpisanih sredstev v letu 2016 znaša 10.000,00 EUR, v letu 2017 pa 40.000,00 EUR. Višina nepovratne finančne spodbude bo enaka višini zneska, s katerim bo investicijo sofinanciral Eko sklad, j.s. za upravičen namen razpisa glede na odločbo Ekosklada.

Razpis: http://www.zagorje.si/podrocje.aspx?id=109